• COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH
  • COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH

COMMENT OUT 35 x MAX BARSKIH

Client: Chicken Curry
Producer: Grisha Shatokhin
DOP: Misha Semichev
Editor: Dmitry Pepelyaev
Colorist: Ilya Lazunov