• COMMENT OUT 39 x YANDEX
  • COMMENT OUT 39 x YANDEX
  • COMMENT OUT 39 x YANDEX
  • COMMENT OUT 39 x YANDEX
  • COMMENT OUT 39 x YANDEX
  • COMMENT OUT 39 x YANDEX
  • COMMENT OUT 39 x YANDEX
  • COMMENT OUT 39 x YANDEX

COMMENT OUT 39 x YANDEX

Client: Chicken Curry x Yandex
Producer: Grisha Shatokhin
DOP: Misha Semichev
Editor: Dmitry Pepelyaev
Colorist: Ilya Lazunov